Kort historikk:
          Foreningen ble stiftet i 1973 i forbindelse med Rælingen kommunes ekspropriasjon av områdene langs Nitelva i forbindelse med regulering av området til boligformål. Det eksisterte på den tid allerede et privat lite bryggeanlegg tilhørende de berørte grunneierne.
          Disse (3) fikk en avtale med kommunen om avståelse mot at det ble stiftet en medlems-båtforening som skulle få disponere et avgrenset område til dette formålet. Avtalene med kommunen foreligger pt. i orginalformat i foreningens arkiver, men selve stiftelsesprotokollen fra 1973 gikk dessverre tapt under storflommen i 1995.
          Området har senere blitt ensidig noe innskrenket fra kommunens side, og har ihht. gjeldende reguleringsplan status som kommunalt friområde. Forøvrig har Rælingen kommune ingen befatning med foreningen, hverken av økonomisk eller organisatorisk art. !